• Kup Agregat prądotwórczy DAEWOO i zgarnij 100 zł na zakupy

Regulamin Promocji ,,Kup Agregat prądotwórczy DAEWOO i zgarnij 100 zł na zakupy” (Kod rabatowy 100 zł do wykorzystania w sklepie robotywdomu.pl od 1.03.2024 r. do 31.03.2024 r.) - obowiązuje w Sklepie Internetowym robotywdomu.pl (Regulamin z dnia 29.02.2024 r.)

I Postanowienia ogólne

 1.     Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji ,,Kup Agregat prądotwórczy DAEWOO i zgarnij 100 zł na zakupy” (dalej również: „Promocja”) przeprowadzanej w Sklepie internetowym robotywdomu.pl (dalej „Sklep Internetowy”) od dnia 01.03.2024 r. od godziny 08:00 do dnia 31.03.2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją lub do wyczerpania puli kodów rabatowych. Ilość kodów rabatowych jest ograniczona i wynosi 30 sztuk.
 2.     Promocją objęte są wyłącznie wybrane produkty (Agregaty prądotwórcze DAEWOO). Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.
 3.     Organizatorem Promocji jest KIM CONNECT HUBNICKI KEISTER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul. Czereśniowa 14, 86-005 Zielonka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001026179, NIP 5543011795, nr REGON 524782327.
 4.     Organizator Promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub rozpoczęciem korzystania z Promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 5.     Skorzystanie z Promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym i tym samym konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 6.     Do Promocji może przystąpić wyłącznie Klient, który jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 7.     Korzystając z Promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

II Dane kontaktowe

 1.     Adres do korespondencji: Sklep internetowy KIM CONNECT HUBNICKI KEISTER SPÓŁKA JAWNA, ul. Czereśniowa 14, 86-005 Zielonka.
 2.     Adres poczty elektronicznej: biuro@robotywdomu.pl
 3.     Numer telefonu: +48 577 708 711, czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 

III Zmiany w czasie trwania Promocji

 1.     Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, dodania nowych produktów, zwiększenia ilości kodów rabatowych bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

 

IV Warunki skorzystania z Promocji

 1.     Promocja polega na możliwości przyznania Kodu rabatowego w wysokości 100 zł na zakupy w sklepie internetowym robotywdomu.pl.
 2.     Kod rabatowy zostanie przesłany (drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres mailowy) Uczestnikowi spełniającemu warunki przyznania Kodu w terminie do 14 dni od daty realizacji zamówienia.
 3.     Otrzymany kod rabatowy można wykorzystać na zakupy w Sklepie internetowym robotywdomu.pl w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kodu, nie później niż do 31.07.2024 r. W przypadku zwrotu zakupionego produktu uprawniającego do otrzymania Kodu rabatowego, otrzymany Kod rabatowy zostanie anulowany. 
 4.       Kod rabatowy można wykorzystać na zakupy wyłączając koszty dostawy oraz zakup akcesoriów. Nie ma możliwości wykorzystania kilku Kodów rabatowych jednocześnie (jeden Kod rabatowy przypada na jeden zakup w sklepie). Kod rabatowy uwzględniany jest w koszyku.
 5.     Ilość Kodów rabatowych jest ograniczona i wynosi 30 sztuk.
 6.     Aby wziąć udział w Promocji (w celu otrzymania Kodu rabatowego), Uczestnik powinien:
 1. dokonać zakupu produktu objętego Promocją we wskazanym w Promocji terminie (tj. Agregatu prądotwórczego DAEWOO) na stronie Sklepu internetowego robotywdomu.pl; 
 2. zakup jednego Promocyjnego Agregatu uprawnia do możliwości otrzymania jednego Kodu rabatowego. Zakup większej ilości produktów Promocyjnych uprawnia do możliwości uzyskania wielu Kodów rabatowych (zgodnie z zasadą jeden Agregat DAEWOO, jeden Kod rabatowy);
 3. wymagane jest potwierdzenie dostępności produktu. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, z uwagi na brak produktów Promocyjnych, Kod rabatowy nie będzie przyznany.

 1. Promocją objęte są następujące Agregaty prądotwórcze DAEWOO wskazane w zakładce: https://robotywdomu.pl/Agregaty-pradotworcze-c110?o_p_12019=1

 1.     Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych, produktów innych niż wskazano w ust.7. 
 2.     Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

 

V Zwroty i reklamacje

 1.     Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora Promocji.
 2.     Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora Promocji.
 3.     Reklamacje na produkty, które zostały zakupione w Promocji prosimy składać: online – formularz. Reklamacje realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem URL: https://robotywdomu.pl/news/n/67/Regulamin-Sklepu-Internetowego 
 4.     W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów objętych Promocją, przyznane Kody rabatowe zostaną anulowane.
 5.     Odstąpienie od Umowy możliwe jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
 6.     Zwroty realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://robotywdomu.pl/news/n/67/Regulamin-Sklepu-Internetowego

VI Odpowiedzialność

 1.     Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
 2.     Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:
 •       niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,
 •       brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności przy korzystaniu z Promocji,
 •       ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania lub urządzeń należących do Klienta lub będących po stronie Klienta w zakresie możliwości korzystania z Promocji,
 •       poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub zaniechań w związku ze skorzystaniem z Promocji bądź nieskorzystaniem z niej,
 •       poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Promocji, a na które Organizator Promocji nie miał wpływu, 
 •       poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 •       poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub zaniechań Klienta.
 1.     Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora Promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub ograniczało prawa konsumenta. 

VII Dane osobowe

 1.     Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności na stronie robotywdomu.pl.

VIII Postanowienia końcowe

 1.     Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. W przypadku zmian, Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego Klient skorzystał z Promocji.
 2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 3.     W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 4.     Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem Promocji a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Promocji. W przypadku konsumentów Organizator Promocji zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 5.     Ewentualne spory z konsumentem na drodze postępowania sądowego rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa konsumentów.
 6.     Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.